22 tháng 11, 2011

Lập Trình C++: Con Trỏ và Class

Bài Tập Con Trỏ Và ClassBài Tập 1:
 .Nhập 2 số nguyên  a, b từ bàn phím viết chương trình chuyển đổi 2 số a,b cho nhau dựa vào con trỏ

Bài Tập 2:
Nhập 2 thông số a,b từ bàn phím cộng 2 số a,b dùng con trỏ