1 tháng 2, 2012

ĐAMH TKKT: Một số bảng tra hữu ích

. Các loại thép thường dùng trong chế tạo (http://www.mediafire.com/file/2k ... 20thuong%20dung.pdf)

2. Cơ tính một số loại thép dùng trong chế tạo bánh răng & trục (http://www.mediafire.com/file/2t ... NG%20%26%20TRUC.pdf)

3. Dãy kích thước thẳng tiêu chuẩn (ưu tiên) (http://www.mediafire.com/file/8o ... %28uu%20tien%29.pdf)

4. Độ nhám bề mặt & cấp chính xác gia công (http://www.mediafire.com/file/c7 ... VN%202244-99%29.pdf)

5. Quan hệ Cấp chính xác - Độ nhẵn bóng & PP gia công (http://www.mediafire.com/file/j2 ... ap%20Gia%20cong.pdf)

6. Quan hệ Độ nhám & PP gia công (http://www.mediafire.com/file/yd ... PP%20Gia%20cong.pdf)

7. Xác định Nhám theo Dung sai đã cho (http://www.mediafire.com/file/og ... 0SAI%20da%20cho.pdf)
http://forum.srasgroup.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2439&extra=page%3D1