15 tháng 3, 2012

Cấu Trúc Mẫu Tính ANSYS

CẤU TRÚC  MẪU CỦA 1 BÀI TÍNH  ANSYS HOÀN CHỈNH 
BẰNG  LỆNH

Một bài tính ansys được viết bằng lệnh gồm 3 nội dung chính sau :
1.     Xây dựng mô hình tính
2.     Tính toán
3.     Xem kết quả

Hướng dẫn cách 1 :  dùng lệnh , theo hướng không tạo hình học trước

Phần 1: xây dựng mô hình tính
/PREP7                ! preprocessos, số 7 là ký hiệu do chương trình quy định, vào !phần xây dựng mô hình
! nhập kiểu phần tử
 ET,1,LINK1       !”ET” tức là element  Type
                             ! chọn kiểu phần tử LINK1
                             ! số 1 sau ET là số thứ tự
! nhập vật liệu
MP,EX,1,3000     !”MP” tức là material property
                             !”EX” tức Elastic modul
                             ! EX- modul là 3000 kn/cm2
                             ! số 1 sau EX là số thứ tự
MP,Nuxy,1,0.3    ! “ Nuxy”  tức Minor Poisson’s ratios
                             ! hệ số poisson
! nhập các hằng số mặt cắt ngang
R,1,8.875             ! “ R “ tức là Real
                             ! giá trị mặt cắt ngang đoạn trục 1
R,2,6.625             ! giá  trị mặt cắt ngang đoạn trục 2
! tạo nút
N,1,0,0,0              ! “ N” tức Node
                             ! nút số 1,có tọa độ ( x=0,y=0,z=0)
! tạo phần tử
Real,1                  ! gọi hằng số 1,tức là giá trị của  mặt cắt ngang  của đoạn trục 1
                             ! thường mặc định là hằng số 1, tức không cần dùng Real,1
E,1,2                    ! “ E” tức Element; tạo phần tử số 1  từ nút 1 và nút 2

! Đặt điều kiện biên
D,1,ALL,0           ! “ D” là displacement
                             ! số 1: tức là nút số 1; ALL chọn tất cả các bậc tự do
                             ! 0 : áp đặt chuyển vị của nút số 1 bằng 0
! Tải tập trung
F,5,FX,20             ! “ F “ tức  Force
                             ! số 5: lực đặt tại nút số 5
                             ! “FX” lực tác dụng theo phương x
                             ! giá trị dương 20 ,tức lực theo chiều dương của trục x
FINISH                ! có thể viết FINI

Phần 2 : phần tính toán
 / SOLU               ! “ solu”  solution, vào phần tính toán
! chọn kiểu tính toán
ANTYPE,static    ! “ antype” tức là : Analysis Type
                             ! “static” tức tính toán tĩnh  ,có thể ghi số 0
                             ! chương trình  chọn mặc định là tính toán tĩnh
SOLVE                ! thực hiện lệnh tính toán
! kết thúc phần tính toán
FINISH
Phần 3: phần xem kết quả

/POST1                ! “ post1”  tức là : GENERAL Postprocessor, soos1 do CT quy định
PLNSOL,U,X,1,1         ! “ PLNSOL” tức là Plot Results của Nodal solution
                             ! “ U “ là kết quả chuyển vị
                             !  “ X “ chuyển vị theo hướng X
                             ! “ 1,1” cách thức hiển thị trên đồ họa
PRNSOL,DOF    ! “ PRNSOL “ tức là Print DOF Nodal solution  per node
                             ! “DOF” tức là Degree of freedom
! kết thúc phần xem kết quả
FINISH