13 tháng 11, 2012

Các kiểu chia lưới ANSYSCác kiểu chia lưới ANSYS

Tạo lưới  là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của kỹ thuật mô phỏng. Quá nhiều ô có thể dẫn đến kết quả  của  việc giải là chạy lâu , và có quá ít dẫn đến các kết quả không chính xác . Công nghệ chia lưới của ANSYS  cung cấp một phương tiện để thỏa yêu cầu công nghệ , chia lưới tự động phù hợp với từng mô phỏng nhất có thể.
kỹ thuật chia lưới của Ansys  đã được xây dựng trên những thế mạnh độc lập , các lớp công cụ chia lưới  hàng đầu .
các hướng mạnh của những công cụ riêng biệt  đã được mang lại với nhau trong cùng một môi trường đến một vài sản xuất số mạnh nhất trong việc chia lưới có sẵn

việc triển khai tự động chia lưới trong môi trường đã làm cho công việc này đơn giản hơn , có các kiểu chia lưới dưới đây .

·        Tetrahedral  (  kiểu tứ diện )
·        Hexahedral   ( kiểu lục giác  : sáu  mặt  )
·        Prismatic inflation layer   (lớp bơm phồng kiểu   lăng trụ )
·        Hexahedral inflation layer  ( lớp bơm phồng kiển lục giác )
·        Hexahedral core   ( lõi  kiểu lục giác )
·        Body fitted Cartesian 
·        Cut cell Cartesian
Người sử dụng điều khiển phù hợp chuyển đổi phương pháp rất  dễ sử dụng  để chuyển tiếp và có nhiều phương pháp sử dụng trong cùng một mô hình . Lưới kết nối được duy trì tự động.

Sự khác biệt của vật lý ,đòi hỏi việc chia lưới khác nhau, chia lưới theo phương pháp tiếp cận . mô phỏng động lực học chất lỏng  đòi hỏi chất lượng chia lưới rất cao trong hình dạng phần tử và những kích thước thay đổi phải êm ái . mô phỏng kết cấu cơ khí thì cần phải sử dụng lưới có hiệu quả trong những lần chạy có thế số lượng các phần tử sẽ bị tổn thương cao. Chia lưới Ansys có sự thiết lập  ưu đãi vật lý , đảm bảo lưới phù hợp với từng mô phỏng.
 .
 Nguồn : 

http://www.ansys.com/Products/Workflow+Technology/ANSYS+Workbench+Platform/ANSYS+Meshing