ANSYS

Trang ANSYS sẽ giúp mọi người và đặc biệt bản thân tôi học tốt ANSYS.
Các website hướng dẫn  về ANSYS :


1. Link website learning Ansys online
(updating)
2. Các Bài Hướng Dẫn Ansys

Bài 1: Cấu Trúc Mẫu Bài Tính AnSys (Code)
★Bài 2Lực Phân Bố Trên Phần Tử Tại Node trong ansys
★Bài 3 Cấu Trúc Các lệnh - biểu đồ của BEAM 4 Trong ANSYS